Voldsoffererstatning

Har du blitt skadet ved en straffbar handling?
Er du blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til erstatning fra staten. Dersom voldsofret dør, kan de etterlatte få erstatning. Det må være klart sannsynliggjort at det har skjedd en straffbar voldshandling.

Når og hvor ble du skadet?
Alle som er blitt skadet i Norge etter 1. januar 1975 kan få erstatning etter ordningen med voldsoffererstatning.

For skader påført før 1. januar 1975, kan en søke om rettferdsvederlag fra Statens sivilrettsforvaltning.

Hvor mye kan du få i erstatning?
Hvor mye du kan få i erstatning er blant annet avhengig av når du ble påført skaden.

Skadedato Maksimal erstatning
1975 – 1993 kr 150.000
1994 – 30. juni 2001 kr 200.000
1.juli 2001 – 2008 20 G på skadetidspunktet
2009 – 2010 40 G på skadetidspunktet
2011 og senere 60 G på vedtakstidspunktet

Oversikt over G (folketrygdens grunnbeløp) finner du ved å trykke på denne linken.

Når erstatningsbeløpet beregnes, blir utbetalinger du får fra andre instanser trukket fra. Det gjelder for eksempel trygd, pensjon, forsikringer o.l.

Skader i utlandet
Dersom du er blitt skadet i utlandet, kan du i noen tilfeller få erstatning. Hovedregelen er at du må søke erstatning i det landet skaden skjedde.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale om din sak ved å trykke på denne linken.