Priser

Etter den første gratis konsultasjonen vil alle muligheter for å få dekket utgifter til advokatbistand bli undersøkt uten at det koster noe. I mange tilfeller vil utgiftene dekkes gjennom ansvarlig skadevolder sin forsikring eller egen innboforsikring. Videre vil man i en del type saker ha krav på dekning av utgifter til advokatbistand fra det offentlige.

Dersom det etter en gjennomgang viser seg at det ikke foreligger måter å få dekket utgifter til juridisk bistand på, vil salær fastsettes med utgangspunkt i medgått tid. Salæret beregnes pr. time fra kr. 1.950,- til kr. 2.750,- med tillegg av merverdiavgift. Oppdragets art, vanskelighetsgrad, de verdier oppdraget gjelder, utgifter i forbindelse med utførelsen av oppdraget og oppnådd resultat, er andre forhold som tas med i den endelige vurderingen av salærets størrelse.

Nedenfor gis en gjennomgang av noen måter å få dekket utgifter til juridisk bistand.

Pasientskader
I klagesaker for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) dekkes normalt ikke pasientens advokatutgifter i forbindelse med behandlingen av ansvarsspørsmålet. Dersom man får medhold i sin klage vil NPE som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen. Ved klage til Pasientskadenemnda vil utgifter til juridisk bistand normalt bli dekket dersom man får medhold i klagen.

I saker som klages inn for NPE har man normalt ikke krav på fri rettshjelp fra det offentlige. Rettshjelpforsikringen gjelder først dersom man bringer et avslag fra Pasientskadenemnda frem for domstolene.

I de fleste tilfeller må man derfor dekke utgifter til advokatbistand selv, inntil NPE har vurdert om du er blitt påført en pasientskade. Det finnes imidlertid noen unntak for de tilfelle der erstatningssøker ikke kan ivareta sine interesser selv, herunder ikke behersker norsk språk. Ta kontakt dersom du ønsker en gratis vurdering av om du kan ha krav på å få dekket advokatbistand fra NPE.

Trafikkskader
Ved trafikkulykker vil den skadelidte som regel få dekket utgifter til advokat av den ansvarlige motorvogns forsikringsselskap. Advokatutgifter i slike saker vil også kunne kreves dekket av rettshjelpsforsikringen fra det tidspunkt det har oppstått en tvist mellom skadelidte og forsikringsselskapet.

Yrkesskader
Ved personskader som har oppstått i forbindelse med utøvelse av yrke vil det ansvarlige forsikringsselskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand dersom selskapet erkjenner ansvar. Ved tvist om ansvarsspørsmålet vil rettshjelpsdekningen kunne dekke utgiftene.

Fri rettshjelp fra staten
I en del saker kan man få dekket hele eller deler av advokatutgiftene.

Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i de behovsprøvde sakstyper dersom søker som er enslig har brutto månedsinntekt over kr 20 500 (årsinntekt over kr 246 000), eller til søkere som er gifte eller samboere hvis begges brutto månedsinntekt samlet overstiger kr 30 750 (samlet årsinntekt overstiger kr 369 000). Det gis som hovedregel heller ikke fri rettshjelp i behovdsprøvde saker hvis søker/søkers husstand har netto ligningsformue over kr 100 000, med unntak for at det normalt gis fradrag for ligningsverdi av egen bolig av normal verdi og driftsmidler i personlig næringsdrift.

Les mer om fri rettshjelp Fylkesmannens hjemmeside.

Rettshjelpsforsikring
Ulike forsikringsordninger kan dekke advokatutgifter. De fleste innboforsikringer har rettshjelpsdekning som dekker advokatutgifter med inntil kr. 100.000,-. Egenandel utgjør som regel mellom kr. 2.000,- til kr. 4.000,-, med tillegg av 20 % av påløpt salær utover egenandelen. En slik forsikring vil normalt foreligge i tilknytning til en villa/innbo-løsøre eller kollektiv forsikring, og kommer til anvendelse fra det tidspunkt det foreligger en tvist. Forsikringssummen er normalt mellom kr. 80.000,- og kr. 100 000,- (avhengig av forsikringsdekningen). Klienten må betale en egenandel på ca. 20 % av forsikringens utnyttelse.

Rettssaker
Dersom saken må føres for domstolen, og man vinner frem, vil utgiftene til juridisk bistand som hovedregel måtte dekkes av motparten.

No cure no pay
Det er en del skadelidte som ikke tør ta risikoen med å forfølge sitt krav når det oppstår uenighet om det foreligger erstatningsansvar eller størrelsen på et tilbudt oppgjør. Dette blant annet fordi kostnadene til egen advokat kan være betydelige og tvistens art medfører en usikkerhet på hvorvidt disse dekkes. For å avhjelpe de skadelidte som av økonomiske grunner ikke tør å ta risikoen med å forfølge sin sak f.eks. for domstolene vil jeg kunne inngå avtale om å påta meg oppdrag uten å kreve salær dersom saken ikke fører frem. Alle direkte utgifter som rettsgebyr, utgifter til sakkyndige, reiseutgifter etc. må dekkes av klienten. Dette vil også gjelde eventuelle idømte saksomkostninger til motparten.

I slike tilfeller vil jeg alltid kartlegge om det kan være rettshjelpordninger som kan være aktuelle, og klienten vil i så fall måtte betale de egenandeler som gjelder. Dersom saken fører frem vil motparten normalt måtte dekke min klients vanlige saksomkostninger. Avhengig av sakens utfall vil jeg kreve et tilleggssalær av klienten som kompensasjon for den risikoen slike ordninger innebærer. Dette vil imidlertid ikke overstige salær for faktisk medgått tid, men kan komme i tillegg til det salær motparten blir idømt å betale. Det er ikke tillatt å beregne tilleggssalær som en prosent av den erstatning klienten oppnår.

Les om beregning av salær på advokatforeningens hjemmesider.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale om din sak ved å trykke på denne linken.