Legemiddelskade

Dersom du mener å ha fått en skade ved bruk av eller gjennom utprøving
av legemiddel, kan du søke om erstatning som følge av legemiddelskade.

Når kan jeg kreve erstatning?
Ved bruk av legemidler må du regne med at det kan forekomme bivirkninger. Dette er en risiko du vanligvis må godta, fordi de positive effektene ved behandlingen er større enn de negative. Om det likevel oppstår en spesielt stor legemiddelskade eller uventede bivirkninger som du mener det er urimelig at du skal godta, kan du søke om erstatning.

Ved vurderingen av om du har krav på erstatning legger forsikringsselskapet vekt på følgende kriterier:

  • Hvordan helsetilstanden din var før du tok i bruk legemiddelet, sammenlignet med helsetilstanden din etter legemiddelet ble tatt i bruk.
  • Hvor viktig legemiddelet var i behandling av sykdommen.
  • Hvorvidt bivirkningen var uventet.
  • Hvor alvorlige følgene av bivirkningene er.

Du kan ha krav på erstatning selv om du er usikker på hvilket legemiddel som har påført deg skaden.

Du vil ikke ha krav på erstatning dersom skaden skyldes feil (feilekspedering, forveksling e.l.) fra apotek, lege eller sykehus (du vil da kunne ha krav på pasientskadeerstatning). Dette gjelder også ved feil bruk av legemiddelet eller at legemiddelet ikke har virket. Det kan videre gjøres unntak fra retten til erstatning dersom det fremstår som rimelig at du selv bærer følgene av skaden.

Dersom legemiddelet ble gitt til bruk før den 01.07.1989 sendes kravet til Norsk Pasientskadeerstatning, som behandler kravet på vegne av Legemiddelforsikringspoolen. Dersom legemiddelet ble gitt til bruk før denne dato må kravet rettes direkte til produsenten. Alle produsenter og/eller importører av legemidler er pålagt å tegne ansvarsforsikring. Produsenten vil derfor sende kravet videre til sitt forsikringsselskap.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale om din sak ved å trykke på denne linken.

Mer informasjon finner ved å klikke på følgende link: Legemiddelskade.

Copyright pictures (c): www.123rf.com