Erstatningpenger

Erstatningsutmålingen

1. Ansvarskade:

1.1 der du selv er påført en personskade.

1.2 som har medført tap av forsørger.

1.3 som har medført at barn er påført personskade.

2. Yrkesskade:
2.1 der du selv er påført personskade.

2.2 som har medført tap av forsørger.

1.1 Ansvarskade der du selv er påført personskade

Lidt og fremtidig inntekstap
Ved beregningen sammenlignes inntekt med og uten skaden, og det er denne differansen som skal dekkes. Du skal sitte igjen med det samme disponible beløpet etter at skatten er trukket fra, som om skaden ikke hadde skjedd.
Erstatning for framtidig inntektstap vil normalt beregnes fram til pensjonsalder. I tillegg har man krav på erstatning for tap i pensjon, da man ikke opparbeider seg like mye pensjonspoeng når man har lavere inntekt.
Tapt evne til å utføre arbeid i hjemmet
Dersom du som følge av skaden ikke lenger kan utføre de vanlige oppgavene i hjemmet, skal utgifter til å få utført dette dekkes. Vanlige oppgaver er for eksempel husarbeid, vedlikehold av bolig, hagearbeid, plenklipping, snømåking og innkjøp. Erstatningens størrelse vil avhenge av skadens omfang, bosituasjon, familiesituasjon med mer. Du må bidra til å begrense følgene av skaden ved å omstille og innrette deg etter den nye situasjonen. husstanden må foreta en omfordeling av arbeidsoppgaver i hjemmet så langt dette er mulig.
Menerstatning
Dersom man er påført en varig og betydelig skade har man krav på såkalt mènerstatning. At skaden er varig vil i praksis si 10 år eller lenger. Med betydelig menes at skaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 %. For å fastsette medisinsk invaliditet brukes en egen tabell for personskader og det er en lege som foretar vurderingen. Beregningen av erstatningen bygger på medisinsk invaliditetsgrad, skadelidtes alder på skadetidspunktet og folketrygdens grunnbeløp.

Påførte og fremtidige utgifter
Rimelige og nødvendige utgifter som skyldes skaden, skal dekkes. Det mest vanlige er utgifter i forbindelse med legebehandling, medisiner, fysioterapi og transport. Ved større skader vil utgifter til tilpasning av bolig og til hjelp i hverdagen kunne kreves dekket. Erstatningen omfatter utgifter fram til i dag (påførte utgifter), og sannsynlige utgifter framover (framtidige utgifter).

Kapitalisering
Erstatning for framtidig tap utbetales normalt som et engangsbeløp. Dette medfører at du vil få en renteavkastning på erstatningen. Denne renteinntekten tas det hensyn til ved utmålingen slik at engangsbeløpet som utbetales er lavere enn om du legger samme det reelle erstatningsbeløpet for hvert enkelt år.

Skatteulempe
Du må betale skatt av renteinntekter på engangsbeløpet som skal dekke det framtidige tapet. Videre kan utbetalingen innebære at du må betale formuesskatt. For å kompensere for dette gis det et tillegg i erstatningen som kalles skatteulempe.
1.2 Ansvarskade som har medført tap av forsørger
Erstatningen skal dekke:

-utgifter til gravferden og andre rimelige utgifter som følge av dødsfallet.

-tapt forsørgelse. Med dette menes både avdødes økonomiske bidrag til familien, og vedkommendes innsats i form av arbeid og omsorg i hjemmet

Etterlatte har plikt til å omstille seg for etter hvert å kunne forsørge seg selv. Dette innebærer at erstatningen gis for en begrenset periode.

Utgifter til gravferd
Typiske utgifter vil være utgifter til begravelsesbyrå, gravstein og minnestund. Dersom du har mottatt gravferdsstønad vil dette trekkes fra erstatningen.

Tapt forsørgelse
Ved beregningen sammenliknes familiens økonomiske situasjon før og etter dødsfallet. Det tas hensyn til at avdødes eget forbruk faller bort samt at husstanden kan få inntekter som følge av dødsfallet, som f.eks. etterlatte- og barnepensjon.

1.3 Ansvarskade som har medført at barn er påført personskade

1.3.1 Overformynderiets rolle
Dersom barnet får utbetalt erstatning som overstiger kr 75 000 vil overformynderiet måtte kobles inn. Overformynderiet plikter å forvalte midler tilhørende mindreårige, når midlene utgjør verdier på kr 75 000 eller mer. Forvaltningen varer normalt fram til myndighetsalder, 18 år.

1.3.2Standarderstatning barn
Dersom barn under 16 år er blitt påført varig og betydelig skade har barnet rett på standarderstatning. Standarderstatningen er ment å dekke framtidig inntektstap og menerstatning.
Når barnets skade gir 100 prosent varig medisinsk invaliditet, utgjør erstatningen 40 x folketrygdens grunnbeløp (G) på utbetalingstidspunktet. Ved lavere invaliditetsgrader reduseres erstatningen forholdsmessig.

1.3.3 Utgifter
Utgifter som følge av skaden dekkes i den grad den er rimelig og nødvendig. De mest vanlige utgiftspostene er:
1.3.3.1 pleie og omsorg
1.3.3.2 bil og transport
1.3.3.3 boligtilpasning
1.3.3.4 egenandeler

 

1.3.3.1 Utgifter til pleie og omsorg/sosialmedisinske behov
Med sosialmedisinske behov menes tiltak som bidrar til økt selvstendighet, uavhengighet og trivsel i hverdagen. Disse tiltakene er ment brukt til å utnytte de ressurser man har igjen etter skaden. Gjennom slik bistand vil man kunne oppnå kontakt med andre, opprettholde sitt funksjonsnivå og øke trivselen. Erstatningen kan brukes til personlig assistanse eller kjøp av avlastningstjenester. Dette vil også inkludere tiltak som kan gi muligheten for et mer aktivt liv og fleksibilitet.

Det er kun ekstrautgifter som følge av skaden som skal dekkes. Det tap som dekkes må ligge innenfor det som er rimelig og nødvendig, og det skal tas utgangspunkt i barnets behov. Tidsbruk som har karakter av familiær eller sosial omgang vil normalt ikke bli erstattet. Også friske barn har et relativt omfattende behov for pleie og omsorg de første leveårene. Etter hvert som barnet blir eldre øker forskjellen mellom skadede og friske barns behov. Foreldrenes ekstrainnsats vil da øke.

Det årlige erstatningsbeløpet dekker utgifter til hjelper/ledsager i ferier og fritid. Det dekker også nødvendig arbeid med å søke om offentlige ytelser. Kommunen og NAV har et ansvar for å veilede om de ytelser pasienten og familien har krav på.

Gjennom denne erstatningen får barnet dekket utgifter til pleie og omsorg. Denne erstatningen kommer i tillegg til at pasienten og hans/hennes foreldre vanligvis også vil motta offentlige ytelser i form av blant annet forhøyet hjelpestønad, omsorgslønn og avlastning. Alt dette er tiltak for å dekke behovet for pleie og omsorg.

1.3.3.2 Utgifter til bil og transport
Ekstrautgifter som skyldes skaden skal dekkes. Ved beregningen sammenliknes hvilke bil- og transportutgifter familien ville hatt med og uten skaden.

Familien kan ha krav på stønad til kjøp av bil fra NAV og grunnstønad til dekning av økte transportutgifter. Dekningen fra NAV vil avhenge av familiens inntekt, men maksimal egenandel vil være kr 150 000. Erstatningen til innkjøp av bil må vurderes konkret, og det er viktig at man undersøker hvilke rettigheter man har hos NAV. Dersom skaden likevel medfører ekstrautgifter til kjøp av bil, skal dette erstattes.

For å finne ut hvor store ekstrakostnadene til transport er, må det tas hensyn til at kjøring til og fra barnehage og skole, til lege, behandling mv. blir dekket av det offentlige. Kjøring i forbindelse med sosiale aktiviteter dekkes av menerstatningen.

1.3.3.3 Utgifter til boligtilpasning
Dersom skaden har medført behov for tilpasning eller bytte av bolig, vil slike ekstrautgifter erstattes. Hva slags boligerstatning som er aktuelt, avhenger av mange forhold som for eksempel:

– barnets skade og behov
– bosituasjonen på skadetidspunktet
– i hvilken grad boligen er egnet for tilpasning
– behovet for å bytte bolig

1.3.3.4 Egenandeler
Det mest vanlige er egenandeler ved kjøp av medisiner samt behandling hos lege og fysioterapeut.

Erstatningen dekker utgifter fram til i dag (påførte utgifter), og sannsynlige utgifter framover (framtidige utgifter).

1.3.4 Renter
Du har krav på renter på tap du har hatt fram til oppgjørstidspunktet. Renter regnes for hvert tapsår, men tidligst fra en måned etter at ansvarlig skadevolder/forsikringsselskapet mottok skademelding.

1.3.5 Kapitalisering 
Erstatning for framtidig tap skal utbetales som et engangsbeløp. Selv om tapene vil oppstå i årene framover, vil barnet få beløpet til disposisjon allerede nå. Ved beregningen tas det hensyn til at barnet vil få renteinntekter på beløpet. Dette kalles kapitalisering.

1.3.6 Skatteulempe
Erstatningen skal kompensere for skattebelastningen det medfører å få erstatningen utbetalt som et engangsbeløp.

2.1 Yrkesskade der du selv er påført personskade.

Inntektstap

Lidt inntektstap
Lidt inntetstap beregnes på samme måte som ved ansvarskader.

Fremtidig inntektstap
Fremtidig inntektstap er standardisert ved yrkesskader. Erstatningen beregnes med bakgrunn i hvor mye du klarer å jobbe etter skaden, alderen din da du ble skadet og hvor stor inntekt du hadde ved skadetidspunktet. Dersom du jobber like mye etter skade som du gjorde før du ble skadet, men likevel går ned i inntekten vil man ved beregningen ta utgangspunkt i hvor mye du har gått ned i inntekt samt alderen din ved skadetidspunktet.

Tapt evne til å utføre arbeid i hjemmet
Lidt tap som følge av redusert hjemervervsevne beregnes på samme måte som ved ansvarskader.

Fremtidig tapt evne til å utføre arbeid i hjemmet er i praksis ansett som inntektstap. Ved yrkesskader vil derfor dette fremtidstapet anses for å være dekket under den standardiserte erstatningen for fremtidig inntektstap.

Utgifter
2.2 Yrkesskade som har medført tap av forsørger.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale om din sak ved å trykke på denne linken.